недеља, 29 новембар 2020

Пријава кварова

У случају проблема са снабдевањем електричном енергијом, Корисници су дужни да прво преконтролишу своје осигураче поред бројила у главном разводном ормару. Корисници који живе у згради треба да провере да ли и суседи имају исте проблеме са напајањем.

Корисници морају да ангажују стручно лице које ће утврдити да ли има напона у подножју осигурача на контакт завртњу. Само у случају недостатка неке од фаза, корисник треба да контактира дежурне диспечерске службе.

У надлежност ЕПС ДИСТРИБУЦИЈЕ не спада одржавање кућних и електричних инсталација у зградама. За ову врсту кварова Корисници морају сами да ангажују надлежну службу или сервис одржавања електроинсталација.

У складу са Законом о енергетици, примерени рок за отклањање сметњи у испоруци електричне енергије Корисницима сматра се рок од 24 сата, а најдуже два дана од пријема обавештења о сметњи.

Корисник на шалтеру обавештења и рекламација, у матичном Погону услуга или Пословници, прилаже обрачун на основу којег се може видети да бројило не региструје потрошњу по једној или обе тарифе. Рекламација се може извршити и телефонским путем. Налози за рад генеришу се и од стране читача, уколико се на терену установи неисправност мерних уређаја.

Након поправке или замене бројила, односно МТК уређаја, врши се исправка рачуна за период у коме су бројило или МТК уређај били неисправни. Исправка може да се односи за један или више обрачунских периода. Уколико исправка рачуна обухвата више обрачунских периода, кориснику се доставља онолико обрачуна колико је за тај период вршено очитавања, ради хронолошког праћења поступка исправке и долажења до крајње суме дуговања или претплате.

Кварови на МТК уређајима пријављују се на телефон: 2617-098 у времену од 07:00 до 15:00 часова сваког радног дана.Елементарне непогоде и пожар

Приликом елементарних непогода (поплава, земљотрес, олујни ветар и слично) или пожара, када електричне инсталције могу угрозити безбедност људи (пад надземног проводника, неизоловани контакти...), грађани треба да позову надлежне диспечерске службе које ће локализовати место квара и искључити напајање.

У случају пожара на електроинсталацијама, Корисници треба прво да позову ватрогасце, који ће одмах, по службеној дужности, обавестити надлежну диспечерску службу. Пожар на електричним инсталацијама или у њиховој близини, никако не треба гасити водом, већ само за то предвиђеним ППЗ апаратима (CO2) или песком.

Објекти који су службено били искључени због хитне интервенције, не могу се поново пустити под напон без претходног атеста, од стране овлашћеног лица, да су електричне инсталације у објекту исправне и да се могу ставити под напон.

 

Квалитет испоруке електричне енергије

 

Стандардни називни напон за нисконапонску дистрибутивну мрежу износи 230/400V, за четворожичне трофазне системе. Називна фреквенција напајања износи 50 Hz.

 

Према важећој Уредби о условима и снабдевању електричном енергијом, "Сл.гласник РС",  бр.63/2013, члан 2, оператор система је дужан да одржава напон у систему уз допуштено одступање од ±10% називног напона за све напонске нивое дистрибутивне мреже.

 

Према важећим Правилима о раду преносног система, дозвољено одсупање фреквенције је ±1%, тј. дозвољене вредности фреквенције су у опсегу 49,5 -50,5Hz. За фреквенцију у електроенергетском систему РС одговоран је оператор преносног система (ЈП ЕМС).

Уколико корисник има проблема са квалитетом испоруке електричне енергије (снижен напон, повишен напон, осцилације напона, чести прекиди у напајању) који се понављају дужи временски период потребно је да се писменим путем обрати на адресу:

ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд
Дирекција управљања
Сектор оперативне енергетике
Служба за квалитет испоруке електричне енергије
Адреса: Проте Матеје 10-16
11000 Београд

Корисник може пријавити проблеме са квалитетом испоруке електричне енергије попуњавањем приложеног формулара пријавe квара, који може проследити на Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или доставити писмени захтев поштом на горе наведену адресу.

По пристизању захтева извршиће се одговарајућа мерења електричних величина и предузети мере побољшања квалитета испоруке електричне енергије у складу са "Уредбом о условима испоруке електричне енергије", Службени гласник Републике Србије, бр.63/2013.

Корисник ће добити писмени одговор у року од два месеца од пристизања захтева.

Преузмите формулар за пријаву квара:

Пријава квара на квалитет испоруке електричне енергије
Пријава квара на квалитет испоруке електричне енергије

 

Штете код корисника

 

ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА д.о.о. Београд је осигурана за штете настале на електричним апаратима код корисника услед појаве пренапона (атмосферска пражњења нису обухваћена). Захтеви за надокнаду штете реализују се на основу извештаја о насталом квару, који се формира увидом у расположиву документацију и прослеђује референту за осигурање, односно надлежном осигуравајућем друштву.

Контакт телефон за надокнаду штете: 011 3470 122

ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА д.о.о. Београд је осигурана од "грешака из делатности" код ДУНАВ ОСИГУРАЊА, Устаничка 128, а обрада штете се врши у Мекензијевој 65, што подразумева штете настале: 

» због појаве пренапона услед квара на нултом проводнику;

» због грешака проузрокованим радовима из делатности у надлежности нашег предузећа.

Надокнади не подлежу штете настале услед атмосферских пражњења и уколико је брзина ветра већа од 17,2 м/с (већа брзина се сматра олујним ветром).

Захтеви за надокнаду штете реализују се на основу извештаја о насталом квару, који се формира увидом у расположиву документацију и прослеђује референту за осигурање, односно надлежном осигуравајућем друштву.

 

Настанак квара узрокован је:

- Квар је настао на спојном воду, због чега је дошло до повећаног напона на местима прикључака за кориснике електричне енергије реда 380В.

- Квар на нултом проводнику

 

а) На главном воду ............ б) На кућном прикључку

1. Кидање нултог проводника из нормалног погона.
2. Кидање нултог проводника од стране трећег лица.
3. Кидање нултог проводника услед атмосферских прилика.
4. Кратак спој нултог и фазног проводника.
5. Грешка настала приликом извођења радова на делу мреже, заменом нултог и фазног проводника.
6. Одгоревање нултог проводника на улазу у бројило на месту мерења.
7. Слаб контакт нултог проводника на стубу.
8. Одгоревање споја нултог проводника на стубу.