недеља, 29 новембар 2020

Пријава бесправне потрошње

 

Под неовлашћеним коришћењем електричне енергије подразумева се:

 

 

  • коришћење електричне енергије самовласним прикључењем објекта на електроенергетску мрежу;
  • коришћење електричне енергије без мерног уређаја или мимо мерног уређаја;
  • коришћење електричне енергије преко мерног уређаја на коме је од стране корисника онемогућено правилно регистровање електричне енергије;
  • коришћење електричне енергије преко мерног уређаја на коме је корисник оштетио пломбе испоручиоца или овлашћене организације;
  • ненаменско коришћење електричне енергије које има за последицу примену повољнијег тарифног става из Одлуке о тарифном систему за продају електричне енергије;
  • самовласном заменом главних осигурача веће називне струје од уговорене, односно одобрене или пломбираних аутоматских осигурача и других уређаја за ограничење снаге - струје.

 

Дужности корисника

Корисник је дужан да омогући правилно регистровање утрошене електричне енергије, да његови електроенергетски објекти испуњавају прописане техничке услове, да преко инсталације без одобрења ЕПС ДИСТРИБУЦИЈЕ Београд не омогућује другом кориснику потрошњу електричне енергије, као и да несметано омогућује овлашћеним лицима приступ до мерних уређаја, односно до инсталације корисника.

Уколико корисник није легално пријављен, дужан је да плати рачун по записнику до пријаве бројила.

Када читач на терену затекне бројило без пломбе, дужан је да изда налог за контролу исправности мерења. Ако се установи крађа, даљи поступак се предаје служби контроле која прави записник о бесправној потрошњи. Корисник је дужан да плати рачун по записнику.

Када је корисник искључен због дуговања, контролом се може установити да ли се корисник самовласно прикључио на мрежу. У том случају екипа техничких услуга излази на терен и у зависности од врсте прикључка скидају бројило или укидају прикључак на стубу. Корисник је дужан да плати пломбирање бројила, налог за враћање бројила на инсталацију или спој на стубу (уколико је укинут на стубу).