Технички подаци о конзуму Електродистрибуције Србије

 

Основни подаци о конзуму Електродистрибуције Србије

     

Површина

77.453

 km2

Број становника

7.186.862

 

Укупан број корисника ДЕЕС

3.664.599

 

Годишња преузета енергија

30.056

 GWh

Максимална снага конзума

4.936

 MW

Укупан број домаћинстава

3.261.339

 

Просечна годишња потрошња домаћинства

4.090

 kWh

Просечна месечна потрошња домаћинства

341

 kWh

Просечна годишња потрошња по становнику

4.182

 kWh

 
 

Карактеристике мреже Електродистрибуције Србије

     

Број ТС 110/x

196

 

Даљински управљане ТС 110/x

184

 

Инсталисана снага ТС 110/x

10.858

 MVA

Број ТС 35/x

582

 

Инсталисана снага ТС 35/x

6.470

 MVA

Даљински управљане ТС 35/x

342

 

Дужина далековода 35 kV

6.677

 km

Број ТС 20/0,4

8.703

 

Инсталисана снага ТС 20/0,4

3.336

 MVA

Дужина водова 20 kV

10.295

 km

Број ТС 10/0,4

26.191

 

Инсталисана снага ТС 10/0,4

9.791

 MVA

Дужина водова 10 kV

33.448

 km

Дужина водова 0,4 kV

112.951

 km

 
     

Укупна дужина средњенапонских водова
и нисконапонске мреже

163.372

 km

 

 Подаци за 2019. годину