недеља, 17 јануар 2021

Пријава радова

Пријава радова (УП-УПР-23.01) је документ који извођач подноси Служби за припрему и надзор одржавања или Служби за пријем и контролу ММ за извођење радова на ЕЕО, као и све активности планиране у ЕЕО.

Преузмите документ pdf

 

Пријава радова се подноси стручној служби надлежног Огранка:

1. Служби за припрему и надзор одржавања за радове на мрежи корисника ДС, комуналних служби, изградњи инфраструктурних објеката због којих је потребно искључити део ЕЕС у власништву ОДС.

2. Служби за пријем и контролу ММ за искључења ЕЕО корисника ДС, када је потребно ангажовање ОЦ за управљање.

 

Пријава радова мора да садржи:

 • Назив правног лица;
 • За коју врсту радова се подноси Пријава,
 • Назив објекта, место рада, врсту и опис радова,
 • Планирани датум и време почетка и завршетка радова;
 • Динамику радова са дефинисаном врстом радова и временским периодом за извођење, уколико су радови планирани више дана.,
 • Део дистрибутивне мреже која угрожава безбедно извођење радова, као и податак да ли мрежа која је под напоном на месту рада смета или не смета за безбедно извођење радова.
 • Скицу постојећег и будућег стања;
 • Елементе ЕЕО на које може утицати извођење радова, у случају радова на секундарној опреми,
 • Име и презиме руководиоца радова, његову квалификацију и контакт телефон;
 • Име и презиме и број телефона лица за контакт, са којим се уговара термин извођења радова (запослени из Службе за припрему и надзор одржавања/Службе за пријем и контролу ММ);
 • Списак лица која ће се наћи на месту рада у виду табеле која садржи: име и презиме, квалификацију, назив фирме у којој је запослен и списак возила;
 • Податак да ли је потребно ангажовање специјалистичке службе ОДС у склопу извођења радова (Служба за испитивање, Служба за МИЗ,....);

 

 

Уколико се ради о радовима у ЕЕО корисника ДС које изводи треће лице, у Пријави радова је потребно навести још:

 

1.  Матични број, ПИБ, адреса

2. Лице за контакт и лице за пријем и враћање Изјаве (име, презиме, број телефона).

3. Динамику радова, у случају да се изводи реконструкција или вишедневни радови.

4. Име и презиме руководиоца радова и контакт телефон. Руководилац радова мора бити електротехничке струке са активном лиценцом за извођење радова. Уз Пријаву приложити копију лиценце.

5. Потписом потврдити да ће сви трошкови који проистичу искључењем бити плаћени у законском року по испостављању фактуре од стране ОДС

6. Осим власника, Пријаву радова може поднети и извођач радова којег је власник овластио у своје име за ове радове, односно са којим је склопио уговор за извођење радова. У том случају је потребно доставити сагласност власника ЕЕО на искључење.

7. Уколико се изводе инвестициони радови на замени одређене расклопне опреме или уређаја или реконструкција ЕЕО који ДЦ по завршетку треба да стави под напон, власник је у обавези да приложи неопходну техничку документацију. У том случају  од стране ОДС ће бити одређено лице за надзор, које ће по завршетку радова у Изјави потврдити да су радови изведени у складу са наведеним у Пријави радова. Лицу за надзор морају бити достављени на увид сви атести уграђене опреме и Изјава одговорног извођача радова.